Müştərilərin ehtiyaclarını ödəməklə mənfəət əldə etməyi hədəfləyən sahəyə Marketinq deyilir. Bu fəaliyyət sahəsi, hər hansı marketinq yönümlü fəaliyyətin mahiyyətini – məhsul və ya xidməti hədəf olan auditoriyaya satmaq qabiliyyətini göstərən çox ümumi tərifdir. Başqa sözlə desək, marketinq bazarda rəqibləri təhlil etmək, istehlakçı tələbatını müəyyənləşdirmək və hədəf auditoriya ilə məharətlə ünsiyyət qurmaq bacarığını özündə birləşdirən mürəkkəb və intizam tələb edən yoldur. Bir sözlə, peşəkar marketoloq insanların və ya təşkilatların, xidmətlərə və məhsullara olan ehtiyaclarını təyin edərək istehlakçı tələbinə necə çevirməyi başa düşməli və doğru strategiya seçərək yol almalıdır.

Qeyd etdiklərimizdən yola çıxaraq marketinqi qısaca təsvir etsək, deyə bilərik ki, Marketinq-müştəri ehtiyaclarını ödəmək üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət növüdür. Əslində, qeyd olunanlar bütün şirkətlərin marketinq strategiyalarının əsas məqsədidir. Bu yolda qoyulmuş hədəfə çatmaq üçün marketoloqlar biznesin inkişafı qarşısında duran problemləri həll etməyə təşəbbüs göstərirlər.Hər bir şirkətin fəaliyyət göstərdiyi sahədə müştəri ehtiyaclarının təhlili vacib amillərdən biri, hətta birincisidir deyə bilərik.

İstehsal edilən və ya satışa çıxarılan məhsula tələbat varmı? Ümumiyyətlə məhsulu satışa çıxarmazdan əvvəl hədəf auditoriyanı seçmək üçün hansı meyarların nəzərə alınması ilə bağlı araşdırma aparılmalıdır? Eyni sahədə fəaliyyət göstərən rəqiblərin satış təkliflərini öyrənmək, həmçinin müəyyən bir işdə qiymət təkliflərini araşdırmaq mühüm rol oynayır. Əldə edilən məlumatlar əsasında şirkətin qiymət siyasəti hazırlanır və bu yolla irəliləmək üçün marketinq yönümlü təkliflər dəyərləndirilir.

Hər hansısa xidmət sahəsində bazara çıxmazdan əvvəl göstərəcəyiniz xidmətlərin çeşidini istehlakçı tələbinə uyğunlaşdırmaq vacib amillərdən biridir. Bazara girən şirkətlərin əksəriyyəti mövcud tələblə işləməyi üstün tutur və bu yolda müsbət addımlar atmağa səy göstərir. Buna görə də, istehlakçı tələbinə uyğun məhsulun təşviqi tələb olunur və büdcə önəmli rol oynayır. Bu yolda göstərilən xidmət və müştəri məmnuniyyətinin rolu danılmazdır. İdeal marketinq dedikdə təkcə malların satışı nəzərdə tutulmur, eyni zamanda alıcıları daimi müştərilərə çevirmək üçün bir siyasət prosesi nəzərdə tutulur. Bu sistemdə hər şey vacibdir:

  • Məhsul keyfiyyəti,
  • Xidmət keyfiyyəti,
  • Müştəri dəstəyi.

Aşağıdakı prinsiplər marketinq problemlərini effektiv şəkildə həll etməyə kömək edir:

  • Şirkətin istehsal imkanlarını anlamaq,
  • Malların və ya xidmətlərin satışı üçün yarana biləcək problemləri qabaqlamaq bacarığı.

Bundan əlavə, şirkət doğru zamanlama ilə dəyişən tələbata çevik reaksiya verməli və hədəf auditoriyanın ehtiyaclarına uyğun olaraq məhsul çeşidini yeniləməyi bacarmalıdır. Biz yuxarıda marketinqin nə olduğunu müzakirə edərək, onun məqsəd, vəzifə və prinsiplərini müəyyən etdik və sizə bildirdik. İndi isə marketinqin beş əsas funksiyasına nəzər salaq:

  1. Analitik
  2. İstehsal
  3. İdarəetmə və nəzarət
  4. Satış
  5. Yenilikçi

Analitik nədir?

Şirkətə, bazara və istehlakçı tələbinə təsir edən xarici və daxili amilləri öyrənmək üçün fəaliyyətlər toplusudur. Buraya rəqiblərin təhlili, hədəf auditoriyanın ehtiyaclarının öyrənilməsi və satınalma davranışının proqnozlaşdırılması daxildir. Bundan əlavə, şirkətin daxili fəaliyyəti də təhlil edilərək – korporativ mühitin zamanın tələblərinə necə cavab verməsi, şirkətin rəqibləri ilə müqayisəsi araşdırılır.

Marketingdə istehsal prosesi

İstehsal prosesinin özünü bir neçə komponentə bölmək olar: satınalmanın təşkili, mal və xidmətlərin satışı, anbar və s. Saydıqlarımız toplu şəkildə bir-biri ilə sıx əlaqəli olduğundan hər biri üçün araşdırma aparılmalı və istehsal prosesinə tətbiq edilməlidir.

Marketinqdə idarəetmə və nəzarət

Marketinqdə idarəetmə və nəzarət strateji məqsədlərin müəyyən edilməsi, bazar təhlili, büdcənin idarə edilməsi və performansın ölçülməsi kimi prosesləri əhatə edir. Bu proseslər marketinq fəaliyyətlərinin effektiv idarə olunmasını mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsini təmin edir və beləliklə, şirkətlərə rəqabət üstünlüklərini qoruyub saxlamağa kömək edir.

Marketinqdə satış

Satış müəssisənin qiymət və məhsul siyasətinin formalaşmasına cavabdeh olan əsas funksiyalarından biridir. Daha geniş mənada satışa-mal və xidmətlərə tələbin genişləndirilməsi və yeni bazarların inkişafı üzrə fəaliyyətlər daxildir. Bu fəaliyyətləri diqqətli araşdırmaq və doğru addımların atılması vacibdir.

Marketinqdə yenilikçi dedikdə nə anlayırıq?

Yenilikçi, yeni məhsulun hazırlanması və bazara çıxarılması anlamını daşıyır. Yenilikçi funksionallığı bu marketinq üsulları ilə dəstəklənir – sorğu, bazar vəziyyətinin təhlili, müşahidələr, istehlakçı tələbinin öyrənilməsi. Məhsulun təşviqi baxımından onlayn və oflayn mühitlərdə, şəxsi satış və məsləhətləşmələrdə reklam texnologiyalarından istifadə olunur. Bütün bu saydıqlarımız marketinqin inkişafı üçün mühüm addımlardır. Siz də uğur qazanmaq və daim yenilikçi ruhda olmaq istəyirsinizsə, qeyd olunanları araşdırmaq və bu yöndə addımlar atmalısınız.